Mbrojtja e të dhënave

Shoqëria Martin-Camaj mundohet për saktësinë dhe aktualitetin e të gjitha informationeve dhe të dhënave në faqen e saj të internetit. Mbrojtjen e të dhënave personale neve e marrim me shumë seriozitet dhe duam, që ta dini, kur dhe cilat të dhëna tërheqim dhe si i përdorim këto.

Të dhënat personale

Të dhënat personale janë informacione, të cilat përdoren për të mësuar identitetin tuaj. Ofertat tona online mund ti përdorni zakonisht pa deklaruar identitetin tuaj. Në lidhje me hyrjen tuaj regjistrohen të dhëna në rrjetin tonë compjuterik për arsye sigurie (për shembull adresa IP, data, koha dhe faqet e vështruara). Adresa IP nuk përdoret për të identifikuar përdoruesin. Bëhet vetëm vlersim statistikor i të dhënave anonyme. E-Mail-at dërgohen më tutje pa ndonjë teknikë codizimi. Kështu që të gjitha informationet e dërguara mundet të lexohen gjatë transmetimit nga persona të tretë(tjerë).

Kalimi i të dhënave personale te të tretë (tjerë)

Informationet personale i përdorim në rast kërkese ose porosie vetëm brenda shoqërisë Martin-Camaj. Këto nuk i kalojmë tek të tretë(tjerë) pa marrë lejën tuaj eksplicite.

Përdorim i Cookies

Në faqe të caktuara interneti përdoren Cookies, pa patur mundësinë për t`ju lajmëruar për këtë. Të dhëna personale nuk përdoren gjatë këtij veprimi.

Lidhjet(Links) me faqet tjera të internetit (Webseits)

Kjo ofertë online përmban Lidhje me faqe të tjera internet. Neve nuk kemi ndikim tek operuesit e këtyre, që t`ju përmbahen rregullave mbi të dhenat.